top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Helle Hald

Partner, advokat (H)

(+45) 88 88 85 85

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Marianne Stentoft Olsen

(+45) 88 88 85 85

Background:

Helle Hald leads the department for Compensation and Insurance Law, which provides advice to injured parties. Helle assists victims of traffic accidents, slip and fall injuries, medical malpractice, and workplace accidents. She can provide guidance on seeking compensation from the responsible party, assist with accident and disability insurance, and actively engage with local authorities when necessary to proactively address issues related to sick leave benefits, flexible employment, and disability pensions. Her advice spans from specific measures after an injury has occurred to ongoing guidance throughout the often lengthy claims process. Helle also has over 25 years of extensive experience in representing clients in court, making her a competent advisor and litigator in case of a dispute. In her role as a victim advocate, she helps victims of violence and sexual abuse by providing support and guidance during police investigations, court proceedings, and compensation claims. Helle is dedicated to advancing the rights of victims through her association work and is committed to keeping the focus on victims. Helle is a beneficial attorney with the Copenhagen City Court and the Eastern High Court, allowing her to handle various criminal cases within and outside the Copenhagen judicial district. In addition to compensation cases, Helle assists in cases related to parental custody, residence, and visitation, as well as child removal cases. She will in such matters manage the case with the State Administration (Statsforvaltningen) and in court.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2006 - present

  • Horten: 1995 - 2006


Affiliations:

  • Spokeswoman for the national organization "Hjælp Voldsofre" (Help Victims of Violence)

  • Founded the "Hjælp Voldsofre" local chapter in Copenhagen in 2013 and served as its chairman

  • Member of the Association for Compensation and Insurance Law (Foreningen for Erstatning- og Forsikringsret (FEF))

Baggrund:

Helle Hald leder kontorets afdeling for erstatning- og forsikringsret, der rådgiver tilskadekomne. Helle bistår således skadelidte ved trafikskader, fald- og glideskader, patientskader og arbejdsskader. Helle kan rådgive om at søge erstatning fra den ansvarlige skadevolder, bistå med ulykkes- og pensionsforsikringer og gå aktivt ind i sagen i forhold til kommunen, hvor det kan være nødvendigt at handle proaktivt i spørgsmål om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Rådgivningen spænder fra konkrete forholdsregler når skaden er sket, til løbende vejledning under den ofte lange sagsbehandlingstid. Helle har endvidere stor erfaring igennem 25 år med at føre sager for domstolene og er således en kompetent rådgiver og procedør, hvis sagen ender i en tvist. Helle hjælper herudover ofre for vold og seksuelle overgreb i sit arbejde som bistandsadvokat, hvor hun bistår den forurettede under politiets efterforskning, under sagens behandling i retten, ligesom hun under sagen og efterfølgende kan hjælpe med at søge om erstatning. Helle er engageret i de forurettedes retsstilling via foreningsarbejde og er optaget af, at der hele tiden holdes fokus på ofrene. Helle er beneficeret ved Københavns Byret og Østre Landsret. Hun fører dermed en række straffesager både i og udenfor Københavns retskreds. Foruden erstatningssager bistår Helle i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær samt i tvangsfjernelsessager. Helle varetager sagen over for Statsforvaltningen og i retten.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2006 - nu

  • Horten: 1995 - 2006


Hverv:

  • Talskvinde i landsforeningen Hjælp Voldsofre

  • Stiftede i 2013 Hjælp Voldsofres lokalafdeling i København, hvor hun var formand

  • Medlem i Foreningen for Erstatning- og Forsikringsret (FEF)

Legal 500.png
bottom of page