EN / DA
Linked In

Helle Hald

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Erstatnings- og forsikringsret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 85 Email hh@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Marianne Stentoft Olsen
(+45) 88 88 85 85
LinkedIn

”Når det drejer sig om ofre for forbrydelser, handler det ikke om at vinde eller tabe. De har allerede tabt, og min opgave er at føre dem trygt gennem straffesagen og sikre, at de får den erstatning, de er berettiget til.”


For Helle er ønsket om at hjælpe ofrene afgørende i hendes valg af sager, om sagerne er store eller små er underordnet.

KVALIFIKATIONER

Helle leder kontorets afdeling for Erstatning- og forsikringsret, der rådgiver tilskadekomne over en bred kam. Helle bistår således skadelidte ved trafikskader, fald- og glideskader, patientskader og arbejdsskader.

Helle kan rådgive om at søge erstatning fra den ansvarlige skadevolder, bistå med ulykkes- og pensionsforsikringer og gå aktivt ind i sagen i forhold til kommunen, hvor det kan være nødvendigt at handle proaktivt i spørgsmål om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Rådgivningen spænder fra konkrete forholdsregler, når skaden er sket til løbende vejledning under den ofte lange sagsbehandlingstid. Helle har endvidere stor erfaring igennem 25 år med at føre sager for domstolene og er således en kompetent rådgiver og procedør, hvis sagen ender i en tvist.

Helle hjælper herudover ofre for vold og seksuelle overgreb i sit arbejde som bistandsadvokat, hvor hun bistår den forurettede under politiets efterforskning, under sagens behandling i retten, ligesom hun under sagen og efterfølgende kan hjælpe med at søge om erstatning. Helle er engageret i de forurettedes retsstilling via foreningsarbejde og er optaget af, at der hele tiden holdes fokus på ofrene. Helle er beneficeret ved Københavns Byret og Østre Landsret. Hun fører derved en række straffesager både i og udenfor Københavns retskreds.

Foruden erstatningssager bistår Helle i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær samt i tvangsfjernelsessager. Helle varetager sagen overfor Statsforvaltningen og i retten.

KARRIERE

  • SIRIUS advokater: 2006-nu
  • Horten: 1995-2006

HVERV

Helle er talskvinde i landsforeningens Hjælp Voldsofre, der hjælper ofre og pårørende videre i en svær tid, ligesom foreningen deltager i politisk arbejde for at forbedre ofrenes retsstilling. Helle stiftede i 2013 Hjælp Voldsofres lokalafdeling i København, hvor hun var formand.

Helle er bestyrelsesformand i flere botilbud under Habitus, der huser borgere med problemskabende adfærd og sikrer dem optimale rammer i livet.

MEDLEMSKABER

Foreningen for erstatning-  og forsikringsret (FEF)